La pigra (Mia mama a veul ch’i fila)

Mia mama a veul ch’i fila ‘l lùn-es

Mi al lùn-es i ciapo le pules

[Arfren] e ‘n pòch ëd sossì, un pòch ëd lolà

òh cara mamma

quante còse i l’hai da fé

 la mia mama a veul ch’i fila

e mi i peuss pa filé.

Mia mama a veul ch’i fila al màrtes

mi al màrtes i gieugo le carte

mi al lùn-es i ciapo le pules

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila al merco

mi al merco ‘l moros am serco [e v.f..]

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila al giòbia

mi al giòbia i vado ans la lòbia [e v.f..]

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila al vënner

mi al vënner i ramasso la sënner [e v.f..]

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila al saba

mi al saba im na vado an parada [e v.f..]

[Arfren]

Mia mama a veul ch’i fila ‘d festa

mi ‘d festa i l’hai d’àutr për la testa [e v.f..] [Arfren]